Risale-i Nur Külliyatından

13.Rica

Harb-i Umumî’de, Rus’un esaretinden kurtulduktan sonra, İstanbul’da iki üç sene Dârülhikmette hizmet-i diniye beni orada durdurdu....

Read More

Ey kardeş! Eğer hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-i insanın...

Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o sultan-ı zîşan dahi istedi ki bir meşher...

Read More

Şeriatla medeniyet-i hazıra, deha-i fennî ile hüda-i şer'î...

Bir meclis-i misalîde    Şeriatla medeniyet-i hazıra, deha-i fennî ile hüda-i şer'î muvazeneleri     (Birinci Harbin) Mütareke başında,...

Read More

On Beşinci Söz

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَٓاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابٖيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطٖينِ âyetinin mealinde ve melaike ile şeytanların...

Read More

Hikmet-ül İstiaze (Allah'a sığınmanın Hikmetleri)

Sual: Şeytanların kâinatta icad cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka taraftar olduğu...

Read More

İmanın İnsanın Hayatına Üzerindeki Muazzam Etkisi

Evet sırr-ı vahdet ile insan, bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kâinatın en kıymetdar meyvesi ve mahlukatın en nazenini...

Read More

Hazret-i Yunus(A.S) ve Hazreti Muhammed(A.S.M) mın münacatı

Hazret-i Yunus İbn-i Metta Alâ Nebiyyina ve Aleyhissalâtü Vesselâm'ın münacatı, en azîm bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i...

Read More

Doğrunun ve Aklın Yolu İman

Hakaik-i İslâmiyeye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkârdır, bir cehildir, bir nefiydir. Sureten isbat ve vücudî...

Read More

Ahiret inancının toplum hayatına ve insanlara faidesi

İşte iman-ı âhiretin binler faidelerinden işaret ettiğimiz beş-altı nümunelerine sairleri kıyas edilse kat'î anlaşılır ki; iki cihanın...

Read More

Nuraniyet Hakikatı

Ey nefs-i nâdan! Diyorsun ki: "Ehadiyet-i Zât-ı İlahiye ile külliyet-i ef'ali ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyeti...

Read More

Haşir risalesi Bâb-ı ihya ve imatedir.

Bâb-ı ihya ve imatedir. İsm-i Hayy-u Kayyum'un, Muhyî ve Mümit'in cilvesidir.

Read More

İsm-i Kuddüs'ün bir nüktesine dairdir. - kainattaki temizlik...

Bu kâinat ve bu Küre-i Arz, daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek...

Read More